Estatuts del Centre Vila

Els que subscriuen, veïns i veïnes del Centre Vila de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), acorden constituir una Associació amb finalitats no lucratives que, a l’empar de l’article 22 de la Constitució,regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

CAPÍTOL I

Article 1è.

L’associació es denominarà ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE VILA DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

Article 2on.

L’àmbit territorial serà el Casc Antic i el seu eixample que formen el Centre Vila de Sta. Perpètua de Mogoda i estarà delimitat de la manera següent: al Nort, per l’Avd. Santiga i pel carrer Escorxador; al Sur per l’Avda.Barcelona, a l’Est,pel límit que marca la Riera de Caldes i a l’Oest per l’Avda. de Sabadell fins al carrer de Sant Isidre.
Tambè podran formar part de l’Associació les Masíes situades en el Terme Municipal.

Article 3er.

L’associació tindrà el seu domicili social a “El Vapor” carrer Enric Granados s/n, de Santa Perpètua de Mogoda.

Article 4rt.

  Els fins de l’Associació són:

  1. Canalitzar i exposar les opinions,criteris i aspiracions de les persones associades,així com adoptar resolucions que afectin llurs interessos. S’actuarà sempre en bé de les millores de la vida comunitària de la zona i de la població .
  2. Fomentar el desenvolupament cultural, humà i ciutadà així com la convivència del veïnat.
  3. Sol·licitar dels Organismes públics o privats, segons que s’escaigui, tota mena de serveis que contribueixin al mantaniment i a la millora de la colectivitat.
  4. Defensar els interessos dels veïns davant els Organismes Pùblics o privats.
  5. Formar i informar a tots els associats dels aspectes abans esmentats.
  6. Col·laborar, si s’escau, en les iniciatives de l’Administració per la consecució dels fins de l’Associació.

  No es permetrà que cap persona associada ni directiva utilitzi l’Associació amb finalitats estrictament polítiques de caracter partidista o de defensa d’interessos económics-socials,regulats respectivament per l’Estatut del Dret d’ Associació Política i per la Llei d’Associacions de 24/12/1964. També s’exclouen aquelles activitats privatives de la competència de les Corporacions Locals,segons allò que estableix la Lllei de Règim Local.

Article 5è.

L’Associació tindrà personalitat jurídica pròpia.

Article 6è.

l’Associació es regirà pels presents Estatuts i per un reglament de Règim interior que serà redactat per la Junta i aprovat per l’Assemblea General, sense que el seu contingut disposi res que pugui oposar-se als Estatuts o als acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i els Organs Directius.

 

CAPÍTOL II
El membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 7è.

Poden formar part de l’Associació tots els veïns i veïnes majors d’edat, que ho sol·licitin i siguin admesos per la Junta Directiva.
En cas que no fossin admesos, els interessats, en el termini d’un mes, podran interposar escrit de recurs davant la mateixa Junta, la qual ho exposarà a la propera Assemblea General ; aquesta decidirà amb caràcter irrevocable.

Article 8è.

Seran drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir a les Assemblees amb dret i vot.
 2. Elegir o ser elegits pels llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals estatutàri.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 9è.

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Complir els acords presos en l’Assemblea General i les normes que s’assenyalin per dur-los a terme.
 2. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
 3. Satifer puntualment les quotes que s’estableixin.
 4. Mantenir la col·laboració que calgui pel bon funcionament de l’associació.

Article 10è.

Són causa de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada,qui ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

CAPÍTOL III
Òrgans rectors

Article 11è.

Els Òrgans de Govern i d’Administració de l’Associació seran:

 • L’Assemblea General.
 • La Junta Directiva.

Article 12è.

L’Assemblea General legalment constituïda d’acord amb la Llei i aquest Estatuts és l’Òrgan suprem de l’Associació.
Ordinariament es reunirà una vegada l’any,durant el primer trimestre, i en ella necessàriament la Junta Directiva presentarà l’Estat de Comptes i el Pressupost per llur aprovació.
En sessió extraordinària es reunirà sempre que la Junta Directiva ho consideri necessari,o a sol·licitut d’ una cinquena part dels socis dirigida al President.
En qualsevol cas,els socis hauran de ser convocats amb un mínim de vuit dies d’anticipació per a l’Assemblea Ordinària i de quatre dies per l’Assemblea Extraordinària,mitjançant convocatòria per escrit on constarà el corresponent “Ordre del dia”, lloc i hora de celebració.

Article 13è.

Perquè puguin constituir-se legalment en primera convocatòria les Assemblees Generals hauran de comptar amb l’assistència de dues terceres parts dels Associats. Si no existeix quòrum, les Assemblees es reuniran mitja hora mes tard i aleshores restaran legalment constituïdes sigui quin sigui el nombre dels assistents.
Els acords presos per l’Assemblea General seran vinculants per a tots els associats, inclosos els absents.
La Junta Directiva serà responsable davant l’Assemblea General de dur a terme els acords presos per ella.
Els acords es pendran per majoria simple dels assistents.

Article 14è.

Són atribucions de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Nomenar els càrrecs de la Junta Directiva.
 2. Aprovar els estats de comptes de l’exercici anterior.
 3. Aprovar el pressupost anual.
 4. Vetllar pel perfecte compliment dels fins i objectius de l’Associació.
 5. Controlar la recta actuació dels membres de la Junta Directiva en el desenvolupament de llurs càrrecs.
 6. Estudiar i decidir, si s’escau,les propostes que presentin els socis d’acord amb la normativa de funcionament i en els terminis que prevegi el Reglament de Règim Interior, en el necessari capítol de “ Precs i Preguntes”.

Article 15è.

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada menbre de l’associació.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja exitent,caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona.En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 

CAPÍTOL IV
La Junta Directiva

Article 16è.

Regirà administrarà i representarà l’associació la Junta Directiva, que està formada per:

 1. el president.
 2. el vice-president.
 3. el secretari.
 4. el tresorer.
 5. els vocals.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.
L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 17è.

Els membres de la Junta Directiva exerciran el cèrrec duran un periode de dos anys, també poden ser reelegits.
El cessament dels càrrecs, abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat, podrà esdevenir-se per:

 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 3. Baixa com a membre de l’associació.
 4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.
Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva, es cobriran a la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18è.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix,complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Pendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació, i l’establiment de les quotes que els membres hauran de satisfer.
 4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 5. Elaborar la memòria anual d’activitats, presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, confeccionar els pressupostos de l’exercici següent i presentar-los a l’Assemblea General perque els aprovi.
 6. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 7. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 8. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts;
  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació;
  • i també un centre de recuperació ciutadana.
 9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

Article 19è.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el subtitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a un mes.
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé, si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
La Junta Directiva pendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes . En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

CAPÍTOL V
Funcions dels membres de la Junta Directiva

Article 20è.

 1. EL PRESIDENT convoca i presideix les sessions, tan a l’Assemblea General com a la Junta Directiva i Comissions que ho requereixin, Representa oficialment l’Entitat. Conformarà tots els documents que calgui i les ordres de pagament.
  En casos d’empat el president pot emetre un vot de qualitat decisori.
 2. EL VICE-PRESIDENT té les mateixes atribucions que el President sempre que el substitueixi per malaltia, absència o vacant. També podrà realitzar totes aquelles gestions que li encomani el President. En cas dels mateixos impediments per part del Vice-president, pot ser substituït pel vocal de més edat de la Junta.
 3. EL SECRETARI redactarà i signarà amb el President les Actes de les reunions, durà les fitxes dels socis, i custodiarà els llibres de l’Associació i també l’arxiu de documents.
 4. EL TRESORER té al seu càrrer els fons de l’Associació i ne’s responsable.Haurà de donar compte a la Junta Directiva,prepararà l’estat de comptes i el pressupost anual. Donarà compte a l’Assemblea General de la marxa econòmica de l’Associació.
 5. ELS VOCALS: cadascun dels quals durà a terme les missions específiques que li siguin encomanades per la Junta, l’Assemblea General o el President.
 6. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball.

 

CAPÍTOL VI
El règim econòmic

Article 21è.

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 22è.

El límit pressupostari previst pel present exercici es fixa en 2.000.000. de pesetes.

Article 23è.

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:

 1. les quotes que fixi l’Assemblea General pels seus membres.;
 2. les subvencions oficials o particulars;
 3. les donacions, herències o llegats;
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que poguin obtenir-se.

Article 24é.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la económicament,mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 25é.

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 26è.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el vice-president, el tresorer, el secretari i un vocal.
Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

 

CAPÍTOL VII
La dissolució

Article 27è.

L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 28è

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació,com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pùblica o privada que, en l’ambit territorial d’actuació de l’associació,s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la convivència veïnal i de la cultura.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 20 de desembre de 2005