Reglament de Règim Intern del Centre Vila

L’Associació de Veïns Centre Vila; legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 18009 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona, amb data 30 d’abril de 1996, disposa dotar-se del següent Reglament de règim intern per afavorir el seu bon funcionament i segons s’estableix en l’article 6è. dels seus Estatuts.

 

CAPÍTOL I
Elecció dels membres de la Junta Directiva

1.1. En l’article 17é. dels nostres Estatuts queda de manifest que els càrrecs directius son per un període de dos anys i renovables cada any per meitats alternes. També hi consta que els membres poden ser reelegits. L’article 14è, apartat C, fa referència a la presentació de diferents candidatures per a la seva elecció.

1.2. Un cop transcorregut el període de vigència de mandat, s’obrirà el termini de presentació per als càrrecs a renovar. Aquest termini serà de tres setmanes abans de l’Assemblea General Ordinària. El President haurà d’haver convocat eleccions i fer-ho públic un mes abans del termini de presentacions.

1.3. Serà norma d’aquesta Associació que les candidatures que es presentin als càrrecs a renovar siguin avalades per un mínim de 20 socis. PER PRESENTAR-SE CALDRÀ ACREDITAR EL CARNET DE SOCI ACTUALITZAT.

1.4. L’Assemblea General Ordinària serà convocada segons marquen els Estatuts de l’entitat en l’article 12è. i per via interna. Però per facilitar la presentació de candidatures i enunciar-la dins els terminis establerts es podrà usar indistintament la via interna o algun mitjà de comunicació local.

1.5. Les candidatures podran exposar i defensar el seu programa davant l’Assemblea. No es preveu que sigui necessari utilitzar altres mitjans per defensar les candidatures, quedant així garantida la igualtat de condicions.

1.6. Les candidatures podran ser obertes o tancades a tots els càrrecs renovables. Si no hi ha acord i es presenten diferents modalitats caldrà votar a cada una o un dels candidats i les llistes d’un sol bloc cediran a ser votades pera cada un dels càrrecs.

 

CAPÍTOL II
Sobre la quota de socis

2.1. Sobre la quota dels socis i el seu augment, serà proposada per la Junta i ratificada en Assemblea, tal com estableix l’article 18è, apartat C dels Estatuts.

2.2. Aquesta Associació estableix una quota per unitat familiar.

2.3. Per tat d’afavorir la participació i el dret a decidir en els interessos dels associats a cada quota li corresponen dos carnets de socis membres sempre que resideixin en et mateix habitatge.

2.4. En el cas d’una família amb un sol membre, només es podrà disposar del carnet de l’únic titular.

2.5. En el cas de famílies amb més de dos membres disposats a participar activament i que sol.licitin el dret a exercir com a soci de ple dret, s’establirà una derrama no superior al 20% de la quota establerta per tal de fer possible l’adquisició del seu carnet.

 

CAPÍTOL III
Òrgans de consulta i treball de l’Associació

3.1. Aquesta Associació preveu la possibilitat d’establir reunions de Junta Directiva amb caràcter obert sempre que ho consideri convenient. Podran ser convocades per la Junta o sol.licitades pels membres de l’Associació.

3.2. Podran funcionar grups i activitats de treball amb plena autonomia i de comú acord amb la Junta Directiva.

3.3. La Junta Directiva podrà convocar a un sector determinat de membres amb caràcter consultiu, sempre que davant d’algun tema ho consideri convenient. Es donarà comptes a l’Assemblea General d’aquestes possibles sessions consultives.

 

CAPÍTOL IV
Motius de sanció o expulsió d’algun membre

4.1. En el cas que algun membre de l’Associació desprestigi amb paraules i fets el bon nom i la imatge de l’Associació, o manipuli en funció d’interessos aliens a l’entitat podrà esser expedientat o expulsat per la Junta Directiva. Aquesta en donarà comptes a l’Assemblea General immediata.

4.2. La persona afectada podrà recórrer davant l’Assemblea General.

 

CLÀUSULA ADDICIONAL I
Recomanacions a l’hora d’accedir als càrrecs directius

1. Aquesta Associació per tal de preservar la independència entre organismes de distinta naturalesa, recomana que els socis/socies que vulguin accedir als càrrec directius de l’Associació de Veïns Centre Vila, no estiguin lligats a l’Administració Local per responsabilitats polítiques.

2. Aquesta recomanació també es formula en sentit recíproc, és a dir, en el cas que un membre elegit s’incorpori a l’Administració, seria bo, que per les mateixes raons abans esmentades, deixi el càrrec que ocupi dins la Junta Directiva, encara que no hagi acabat el seu període de mandat.

3. Aquestes recomanacions tenen l’objectiu d’evitar possibles incompatibilitats sobre la pràctica entre els interessos de qui governa com a representant de l’Estat en territori local i els administrats que som els veïns i veïnes.

4. En l’article 18è, apartat C dels nostres Estatuts es fa referència a la defensa dels interessos de l’Associació i és en aquest sentit que es formulen aquestes recomanacions.

Aquestes recomanacions no tenen el rang de norma, encara que es formulin com a clàusula addicional en la normativa.

 

CLAUSULA ADDICIONAL II

Aquesta normativa podrà ésser modificada o ampliada per la Junta Directiva aprovada per l’Assemblea General.

 

Santa Perpètua de Mogoda, febrer de 1998