Butlleta de Dades Personals

Per tal d’evitar la devolució de quotes, i així mateix, trameses de comunicacions informatives, la junta vol invertí els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat i sempre que se li notifiquin.
Per aquest motiu preguen empleneu el formulari següent amb les vostres dades, i el seu lliurament qualsevol dia a la recepció del Centre Cívic.
Si voleu fer alguna esmena a les dades bancàries, si heu canviat d’entitat bancària, preguem ho comuniqueu URGENT, els dimecres al Centre Cívic El Vapor, amb horari de secretaria de l’associació.

Moltes gràcies.
BUTLLETA DE DADES PERSONALS
NOM :
COGNOMS :
NIF :
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA POSTAL:
CIUTAT:
CODI POSTAL:
PROVÍNCIA:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades recollides a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal del qual és responsable Associació Veïnal Centre Vila. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els socis i promocionar les activitats organitzades per l’associació, així com l’ informació que es generi a Centre Vila. Així mateix, Associació Veïnal Centre Vila cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades, el soci/sòcia consenteix de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions informatives, s’indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l’enviament de noves comunicacions.
En el formulari de recollida de dades, totes les dades sol·licitades són obligatòries, i el soci/sòcia podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a: centrevila@gmail.com.